งานวิจัย สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

เป้าประสงค์ด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

           โรงเรียนสตรีสิริเกศส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่มีในสถานศึกษา ในท้องถิ่นและชุมชน ครูทุกคนนำสื่อไปใช้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายสาระการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้และวัยของนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับเกียรติบัตรการสร้าง สื่อนวัตกรรม ตามนโยบาย “๑ โรงเรียน   ๑ ผู้บริหาร   ๑ ครู   ๑ นวัตกรรม” 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

มีนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 100 %

 ผลงานและความภาคภูมิใจ

รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง  OBEC AWARDS ระดับชาติ
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

 ผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

  ผลการประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

นายภูมิภัทร  มาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ


นวัตกรรม ผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ

นางปาริสา อร่ามเรือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ


นวัตกรรม ผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ